Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo một email HTML phản hồi đơn giản, sẽ hoạt động trong mọi ứng dụng email, bao gồm tất cả các ứng dụng và ứng dụng thư điện thoại thông minh mới. Nó sử dụng các truy vấn phương tiện tối thiểu và một cách tiếp